DOSYA İNDİRME FORMU

İsim ve Soyisim(Zorunlu)
Firma / Unvanı(Zorunlu)
E-Posta Adresi(Zorunlu)
Telefon(Zorunlu)
Güvenlik Kodu(Zorunlu)

Kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası

Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. olarak Kişisel Verilerinizin korunmasına önem verdiğimizi bu alanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yasal düzenlemelere uygun önlem ve adımları attığımızı bildirmek isteriz.

Şirketimiz değerli üye ve müşterilerimiz, franchise, bayi, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasın için gerekli önlemleri almakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki Şirket kural ve politikalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını hazırlamış bulunmaktayız.

Şirketimiz Doğanateş Elektrik Elektronik İnş. Nak. Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve www.doganates.com web sitesi ve mobil uygulanmasında üye ve müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda işbu metinde yer alan gizlilik politikasına tabi olacağınızı ve internet sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni okumanız gerektiğinizi hatırlatmak isteriz.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz ile veri sahibinin ilişki türüne ve niteliğine göre, Şirketimiz tarafından veri sahibine iş bu metinden farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Bu durumda veri sahibine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Gizlilik Politikasında yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir ve veri sahibi tarafından kendisine sağlanan özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler talep edilmektedir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı ile Şirketimiz arasındaki ilişkiye yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

YASAL DAYANAK VE GENEL İLKELER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. ve 6. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi işlenmesinin şartları açıklanmıştır. Söz konusu şartlar gereğince kişisel veriler Şirketimizce işlenmektedir. Aynı kanunun 10. ve 11. maddesi gereğince de Şirketimizin veri işlenmesine dair aydınlatma yükümlülüğü ve ilgili kişilerin hakları kapsamında gerekli bilgilendirmeyi talep halinde sunmayı taahhüt etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu incelendiğinde "kişisel veri" tanımının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ve tüzel kişilere ilişkin her neviden bilgiyi ifade ettiği görülmektedir. Yani herkes tarafından bilinen bilgiler ve belirli bir şahıs veya tüzel kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler söz konusu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmemektedir.

Veri işleme ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz gizliliğin korunması için gereken tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesi için tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olarak kanunda öngörülen süre zarfında muhafaza edilmektedir.

DOĞANATEŞ ELEKTRİK TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Şirketimiz tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar doğrultusunda, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü (örneğin, Şirketimiz ile arasında üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet tedarikçisi, bayi vs. ilişkisi olması) ve niteliğine göre aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, vergi mükellefiyeti durumuna ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler, kimlik, pasaport, sürücü belgesi, ticaret sicili gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan veriler, ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri, veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla Şirketimiz internet adresine bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,

veri sahibi tarafından satın alınan ürünlere ilişkin gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler, internet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2- İşlenmişse bilgi talep etme,

3- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5- Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme

7- Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, şirketimize ıslak imzalı dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınızdan gelen talepler, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir.

İLETİŞİM VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, kişisel verilerinizin Şirketimizle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, yukarıda yer verdiğimiz amaçlar doğrultusunda; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

KATALOGLAR TANITIM FİLMİMİZ

FOTOĞRAFLARLA BİZ

Hakkımızda daha detaylı bilgi almak için kurumsal sayfamıza, ürünlerimiz ile bilgiler için ürünlerimize göz atmayı unutmayın.
Hızlı iletişim için,
0422 237 51 97
Doğanateş Elektrik sitesinde çerez kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını analiz etmek amacıyla bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Tarayıcınız çerezleri otomatik olarak kabul eder. Eğer çerezleri devre dışı bırakmak ya da konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen çerez politikasını inceleyin. Sitemizde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımı ile ilgili politikamızı kabul etmiş olduğunuz varsayılır. Kapat